Zásady zpracování osobních údajů

 

 1. Kdo jste?

Jsme společnost NELPET s.r.o., se sídlem Dufkovo nábřeží 230/5, Horní Heršpice, 619 00 Brno, vedena u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 73391. Na dále se budeme označovat jako „Správce“ (popř. „my“) a Vás budeme označovat jako „Vy“, nebo také „subjekt údajů“.

 

 1. Co je toto za dokument a co zde naleznu?

S ohledem na skutečnost, že pracujeme s Vašimi osobními údaji, jsme podle GDPR správcem osobních údajů podle GDPR a máme povinnost Vás informovat o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme.

Tento dokument je rozdělen na dvě části:

 • v první části Vám chceme sdělit, jak zpracováváme Vaše osobní údaje v případě cookies v souvislosti s tím, že navštívíte náš web www.nelpet.cz ;

 • v druhé části Vám chceme sdělit, informace o tom, za jakými účely, jaké kategorie osobních údajů, po jakou dobu apod. osobní údaje zpracováváme a zároveň jaká jsou Vaše práva.

 

COOKIES

 1. Co jsou to Cookies?

Nebudeme to brát složitě – cookies jsou malé krátké textové soubory, které vytváří webové stránky, které navštívíte a které se ukládají do Vašeho prohlížeče. Zjednodušeně řečeno nám Cookies pomáhají si zapamatovat Vaše preference (např. jazyk), nebo nám umožnují přizpůsobit vzhled naší stránky (např. pro mobilní zobrazení).

 

 1. Jaké používáte Cookies a za jakými účely?

Aktuálně používáme Cookies od služby Google Analytics, které nám pomáhají vyhodnotit užívání našich webových stránek. Předmětné informace nejsou užívány jinak, než tak, že Google vytvoří z anonymních údajů agregované přehledy a údaje z Cookies už nijak dál nezpracovává.

Mimoto používáme nezbytné (technické) Cookies, které nám umožňují technicky zobrazit naše webové stránky.

Žádné jiné Cookies (zejména marketingové či sledovací) nepoužíváme.

 

 1. Mohu Cookies nějak vyloučit?

Jistě! Cookies můžete odmítnout a následně i smazat. Učiníte tak volbou nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Návody naleznete zde:

 

Bližší informace naleznete zde https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs&gl=cz .

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Co to jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace o identifikované, či identifikovatelné osobě. Lidsky řečeno, osobní údaje jsou všechny informace, které jste nám sdělil/sdělila anebo je o Vás máme. Pro účely tohoto dokumentu uvádíme následující příklad:

 

Kategorie osobních údajů

Příklad

Identifikační údaje

Jméno, příjmení, pseudonym, login apod.

Kontaktní údaje

Telefonní číslo, e-mail, adresa Skype apod.

Adresní údaje

Adresa sídla či bydliště

Platební údaje

Číslo účtu apod.

Údaje o spolupráci

Historie objednávek či historie poskytnutých produktů, klíčů apod.

Podobizna

Avatar či fotografie apod.

Obsah komunikace

Informace, které nám subjekt údajů sdělí v případě, že nám zasílá zprávu či vyplňuje kontaktní formulář

 

Výše uvedené kategorie jsou pouze příklady, neznamená to, že o Vás zpracováváme všechny výše zmíněné osobní údaje. Naopak – jaké o Vás sbíráme osobní údaje se dozvíte v konkrétních případech uvedených níže.

 

 1. Na základě čeho můžete zpracovávat moje osobní údaje?

Za jakých podmínek o Vás můžeme zpracovávat osobní údaje je dáno přímo GDPR. Vaše osobní údaje můžeme (někdy i musíme) zpracovávat z následujících důvodů:

 • jste nám k tomu dali souhlas;

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou mezi námi uzavřeme, nebo se chystáme uzavřít;

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje;

 • zpracování je nezbytné pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů (popř. jiné fyzické osoby);

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, nebo při výkonu veřejné moci, kterou jsme pověřeni;

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, a to našich nebo třetí straně.

Na základě jakého právního titulu Vaše osobní údaje zpracováváme zjistíte níže pod otázkou č. 8

 

 1. Jak o mě zpracováváte osobní údaje, po jakou dobu a proč?

Ke zpracování osobních údajů přistupujeme maximálně zodpovědně a vážně – proto Vás chceme co nejpřehledněji informovat, za jakým účelem osobní údaje o Vás zpracováváme. Je možné, že ne všechny účely se vztahují na Váš případ, tudíž nemusíte mít strach, pokud se zde objeví účel, který nedává smysl:

Pokud vyplníte poptávkový formulář (a následně spolu budeme obchodovat)

 

Účel

Rozsah zpracování

Právní titul

Doba zpracování

Vyřízení poptávky a související komunikace

Identifikační údaje;

Kontaktní údaje (e-mail);

Obsah komunikace;

Nezbytnost pro splnění smlouvy, resp. provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy

Po dobu 1 roku od poslední komunikace, popř. po dobu trvání uzavření smlouvy

Uzavření smlouvy, včetně související komunikace ohledně plnění

Identifikační údaje;

Kontaktní údaje (e-mail);

Údaje o produktu;

Platební údaje;

Údaje o spolupráci;

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Po dobu trvání spolupráce (smluvního vztahu) a následně 3 roky po ukončení spolupráce (základní údaje o tomto vztahu po dobu 10 let)

Oslovení s nabídkou služeb a produktů, včetně slevových akcí

Identifikační údaje;

Kontaktní údaje (e-mail);

Adresní údaje;

Údaje o spolupráci;

Oprávněný zájem

Po dobu trvání spolupráce (smluvního vztahu) a následně 3 roky po ukončení spolupráce

 

Pokud nás kontaktujete jiným způsobem, než poptávkovým formulářem

Účel

Rozsah zpracování

Právní titul

Doba zpracování

Zodpovězení dotazu a vzájemná komunikace

Identifikační údaje;

Kontaktní údaje (e-mail);

Obsah komunikace;

Oprávněný zájem správce

Po dobu 1 roku od zodpovězení dotazu, popřípadě do 1 roku od poslední komunikace

 

Dlužno dodat, že bez Vámi sdělených osobních údajů nejsme schopni s Vámi komunikovat ohledně poptávky, či Vám zodpovědět Váš dotaz. Pokud se rozhodneme uzavřít smlouvu, potřebujeme pro její plnění osobní údaje.

 

 1. Kdo má k osobním údajům přístup?

Vaše osobní údaje střežíme jako oko v hlavě, přičemž v drtivé většině případů k nim máme přístup pouze my, popř. naši zaměstnanci a osoby v podobném postavení. V některých případech však pověříme jinou osobu, která pro nás osobní údaje zpracovává, přičemž v takovém případě máme s danými osobami uzavřené příslušné smlouvy. V dalších případech (zejména v případě zprostředkování) Vaše osobní údaje s Vašim svolením předáváme společnostem, jejichž produkty či služby Vám zprostředkováváme.

Všechny tyto osoby označujeme jako příjemce a jejich kategorický seznam uvádíme níže:

 

Příjemce

Důvod zpřístupnění

Provozovatel webových stránek

Tato osoba se nám stará o webové stránky a může tak mít nahodile přístup k osobním údajům.

 

 1. Jaká mám práva?

V rámci GDPR máte samozřejmě několik práv, která můžete uplatnit v závislosti na tom, na základě jakého právního základu Vaše osobní údaje zpracováváme. Pro přehlednost proto uvádíme následující tabulku, která Vám pomůže rozpoznat, jaká práva můžete uplatnit či nikoliv (s ohledem na skutečnost, že ne všechny právní tituly jsou přiléhavé si dovolujeme uvést pouze ty relevantní):

 

Právo na:

Souhlas

Splnění smlouvy

Splnění právní povinnosti

Oprávněný zájem

přístup

Ano

Ano

Ano

Ano

opravu

Ano

Ano

Ano

Ano

výmaz

Ano

Ano

Ano

Ano

omezení

Ano

Ano

Ano

Ano

přenositelnost

Ano

Ano

Ne

Ne

námitku proti zpracování

Ne

Ne

Ne

Ano

odvolání souhlasu

Ano

Ne

Ne

Ne

stížnost k Úřadu

Ano

Ano

Ano

Ano

 

Další podmínky k tomu, kdy a jak daná práva můžete uplatnit, naleznete v následující části.

 

  1. 1. Právo na přístup

Máte právo získat od nás potvrzení, zda zpracováváme či nezpracováváme vaše osobní údaje. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo získat přístup ke zpracovávaným osobním údajům a zároveň právo získat kopii takových osobních údajů.

 

 1. 2. Právo na opravu

  Snažíme se zpracovávat pouze aktuální informace o Vás a ty chybné po opravě vymazat. To však nebrání tomu, abyste nás sami požádali o opravu osobních údajů, které již nejsou aktuální, či jsou chybné.

 

  1. 3. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V případě, že vaše osobní údaje nepotřebujeme, ihned je mažeme. To však nic nemění na tom , že máte právo, abychom bez odkladu vymazali (popř. anonymizovali) vaše osobní údaje, a to za předpokladu, že je dán některý z následujících důvodů:

 • osobní údaje již nejsou pro dané účely výše potřeba;

 • odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů;

 • vznesete námitku proti oprávněnému zájmu a my vyhodnotíme, že tento oprávněný zájem nepřevažuje nad Vašimi právy (v případě marketingových účelů na základě oprávněného zájmu tyto údaje vymažeme ihned);

 • zpracování bylo protiprávní;

 • výmaz nám ukládá právo České republiky či právo EU.

 

Toto právo však není absolutní, někdy totiž vaše osobní údaje nemusíme/nesmíme vymazat, je tomu tak v těchto případech, kdy je zpracování nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

 • pro splnění zákonné povinnosti;

 • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;

 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely;

 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Je však dost možné, že žádný z případů výše vůbec nenastane, takže nemusíte mít obavy, že bychom Vaše osobní údaje nevymazali.

 

  1. 4. Právo na omezení zpracování

Zároveň máte právo, abychom omezili zpracování osobních údajů, a to v jednom z těchto případů:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou ke ověření jejich přesnosti;

 • zpracování je protiprávní, odmítnete výmaz osobních údajů a budete vyžadovat omezení jejich použití;

 • již osobní údaje nebudeme potřebovat pro účely zpracování, ale vy po nás budete požadovat jejich uchování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 • vznesete námitku proti oprávněnému zájmu a to až do doby posouzení její oprávněnosti.

 

  1. 5. Právo na přenositelnost

Ačkoliv to zní zvláštně, v případě, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně a zpracování je založeno na souhlasu nebo nezbytnosti pro splnění smlouvy, máte právo na tzv. přenositelnost. Právo na přenositelnost Vám zaručuje, že údaje, které jste nám poskytly, Vám předáme v běžně používaném a strojově čitelném formátu, popř. tato data předáme jinému správci, kterého nám označíte.

 

  1. 6. Právo na námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu

V případě, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování odůvodněnou námitku. V případě tohoto zpracování pro účely přímého marketingu, nemusíte žádost odůvodňovat a my v souladu s GDPR ihned přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat.

V ostatních případech máme právo Vaši námitku přezkoumat a posoudit, zda Vaše práva mají přednost před naším oprávněným zájmem.

  1. 7. Právo na odvolání souhlasu

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, máte samozřejmě právo souhlas kdykoliv odmítnout a vzít zpět. V takovém případě již nebudeme pokračovat s dalším zpracováním a pokud nám zákon v tom nebude bránit, tak Vaše osobní údaje smažeme.

Pokud však budeme zpracovávat Vaše osobní údaje i na základě jiného právního titulu, nemáme povinnost (někdy ani nesmíme) dané osobní údaje smazat.

  1. 8. Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte pochopitelně právo obrátit se se stížností k dozorovému úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

 1. Jak svoje práva mohu uplatnit?

Svoje práva můžete uplatnit jednoduše, a to e-mailem na adresu info@nelpet.cz. Dovolíme si vás jen upozornit, že nejprve musíme ověřit vaši totožnost.

 

 1. Předáváte moje osobní údaje mimo EU?

Nikoliv.

 

 1. Používáte v rámci zpracování automatizované individuální rozhodování?

Nikoliv.

 

 1. Od kdy je tento dokument pro mne závazný?

Od 1. 7. 2020.

Nelpet - Montované haly a stany

Spokojení zákazníci

ING logo
Logo Policie České republiky
Škoda auto logo
Navos logo
AGC logo
Alza logo
Algeco logo
SOR logo
Mirakulum logo
Ersteleasing logo
Racio logo
Yashica logo

Zastřešíme každý prostor

NELPET navrhuje, dodává a montuje: montované haly skladové i sportovní, plechové i plachtové, zateplené i nezateplené. Nůžkové stany lehkých hliníkových konstrukcí. Vše na klíč, s příslušenstvím a nadstandardními službami vč. stavebního povolení a projektové dokumentace.

DODÁVKY MONTOVANÝCH HAL NA KLÍČ
již od 3 týdnů se zárukou 5 let

01.
Rozsáhlá nabídka sortimentu

Zahrnuje široký sortiment výroby a pronájmu montovaných hal a stanů od projektu až po realizaci

02.
Cenová politika

Nehledáme kompromis mezi kvalitou a cenou. Kvalita je u nás vždy na 1. místě a přesto za skvělé ceny

03.
Žádné druhořadé produkty

Víme, že by se nám tento přístup nevyplatil. Soustřeďujeme se na dlouhodobé vztahy a budování dobrého jména

04.
Čerpáme z praxe

Máme více jak 20leté zkušenosti s výrobou, vývojem a montáží hal, stanů a doplňkového vybavení

05.
Osobní přístup

Nasloucháme Vašim přáním a potřebám a společně hledáme vhodné řešení. Přijedeme za Vámi, zkonzultujeme, navrhneme nejlepší řešení, a co nejrychleji zrealizujeme. Prodejem to u nás nekončí. Zajišťujeme servisní prohlídky po celou dobu využívání haly.

06.
Financování

Nemáte volný kapitál? Pomůžeme Vám s financováním, které Vám bude nejvíce vyhovovat. Zajistíme Vám finanční leasing za výhodných podmínek.

07.
Nonstop 24/7

Snažíme se Vám být neustále k dispozici, proto nás můžete kontaktovat kdykoliv.

Proč montované haly od nás?

Návrh haly na míru
Návrh haly na míru vč. stat. výpočtu
Návrh haly na míru
Rychlé dodání a montáž
Návrh haly na míru
Svařování nejlepší technologií
Návrh haly na míru
Certifikované prémiové materiály
Návrh haly na míru
Odborné poradenství
Návrh haly na míru
Realizace osvětlení, topení aj.
Návrh haly na míru
Záruční a pozáruční servis
Návrh haly na míru
Garantovaná životnost haly